Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.lekkerindebuurt.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Lekkerindebuurt.nl

Over ons privacybeleid

Lekkerindebuurt.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lekkerindebuurt.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Lekkerindebuurt.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiceren ter promotie van uw bedrijf op https://www.lekkerindebuurt.nl

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lekkerindebuurt.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Lekkerindebuurt.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Lekkerindebuurt.nl
Postbus 709 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Loes Bruins

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Lekkerindebuurt.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Lekkerindebuurt.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Lekkerindebuurt.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Lekkerindebuurt.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Lekkerindebuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Lekkerindebuurt.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Lekkerindebuurt.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Lekkerindebuurt.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Lekkerindebuurt.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Lekkerindebuurt.nl. Lekkerindebuurt.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Lekkerindebuurt.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

lekkerindebuurt.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/ActivityType(s) of DataLawful basis for processing
To improve user experience
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
To improve ad performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
To improve content creation
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
To improve website performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transferred to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

 


 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Pixalate, Inc.
Sirdata
YOC AG
Dataseat Ltd
Resolution Media München GmbH
TX Group AG
3Q nexx GmbH
Quantyoo GmbH & Co. KG
Seeding Alliance GmbH
Salesforce.com, Inc.
Frameplay Corporation
Jellyfish France
AudienceProject Aps
Factor Eleven GmbH
Listonic Sp. z o.o.
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Goodeed
Venatus Media Limited
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
AdDefend GmbH
Newsroom AI Ltd
Audiencerate LTD
Rich Audience Technologies SL
twiago GmbH
Adtarget Medya A.S.
Crowdy News Ltd
OnProspects Ltd
Programatica de publicidad S.L.
Beaconspark Ltd
Global Media & Entertainment Limited
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Dianomi ltd
WhatRocks Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
GADSME
Paypersale.ru
Spotad
Tapjoy, Inc.
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
LiveRamp, Inc.
Underdog Media LLC
SMARTSTREAM.TV GmbH
Wizaly
Ströer SSP GmbH (DSP)
AAX LLC
GroupM UK Limited
Adform
Netpoint Media GmbH
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Appier PTE Ltd
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Contact Impact GmbH
Gamoshi Ltd
MARKETPERF CORP
Caroda s.r.o.
CIBLECLIC
ConnectAd Realtime GmbH
TabMo SAS
Questpass Sp. z o.o.
YouGov
Evolution Technologies Inc.
Mobile Professionals BV
VRTCAL Markets Inc
Flexoffers.com, LLC
The Procter & Gamble Company
Bandsintown Amplified LLC
Online Solution
adbility media GmbH
PubWise, LLLP
A.Mob
Adludio Ltd.
jsdelivr.com
Media.net Advertising FZ-LLC
Welect GmbH
StackAdapt
AddApptr GmbH
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Impactify
Rakuten Marketing LLC
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Sonic Odeeo ltd
SITU8ED SA
Spotible
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Impact+
Evorra Ltd
Norstat AS
MyTraffic
ADUX
Verve Group Europe GmbH
INIS sp. zo.o.
Persona.ly
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
MediaMath, Inc.
Sift Media, Inc
ONEcount
: Tappx
ADCELL | Firstlead GmbH
Pure Local Media GmbH
Publisher First, Inc.
Squared SAS
Livewrapped AB
Snapsort Inc., operating as Sortable
Kochava Inc.
AREIA (ADLOOP)
Commanders Act
VGI CTV, Inc
NEORY GmbH
Permutive Technologies, Inc.
ADYOULIKE SA
Media Square
42 Ads GmbH
Bring! Labs AG
IVO Media Ltd
Publicis Media GmbH
1Agency
adMarketplace, Inc.
Blingby LLC
adrule mobile GmbH
GlobalWebIndex
Mobilewalla, Inc.
Threedium
MobileFuse LLC
Magnite, Inc.
LifeStreet Corporation
Hurra Communications GmbH
Playrcart Limited
Baidu USA
Between Exchange
IPSOS MORI UK LTD
Bertelsmann Data Service GmbH
Project Agora Ltd
NetSuccess, s.r.o.
McCann Discipline LTD
Improve Digital
Accorp Sp. z o.o.
Targetspot Belgium SPRL
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Sublime
Ogury Ltd.
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Realytics
Gamned
Nielsen LLC
Parrable, Inc.
VUUKLE DMCC
Next Millennium Media INC
GumGum, Inc.
Adloox SA
SheMedia, LLC
ADWAYS SAS
Disqus
Mediavine, Inc.
Publica LLC
VLYBY Digital GmbH
Adobe Advertising Cloud
FeedAd GmbH
SPEAKOL DMCC
Emerse Sverige AB
Viralize SRL
TargetVideo GmbH
Notify
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Gemius SA
MGID Inc.
Adtelligent Inc.
Hivestack Inc.
Vibrant Media Limited
CentralNic Poland sp. z o.o.
video intelligence AG
Unruly Group Ltd
audio content & control GmbH
Upwave Inc.
iPROM
ADventori SAS
ShareThis, Inc
Cookie Market LTD
Quantcast International Limited
Sub2 Technologies Ltd
Readpeak Oy
Alliance Gravity Data Media
Monet Engine Inc
Opti Digital SAS
QuantumCast digital GmbH
wetter.com GmbH
N Technologies Inc.
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Localsensor B.V.
BidMachine Inc.
Protected Media LTD
Google Advertising Products
ADARA MEDIA UNLIMITED
7Hops.com Inc. (ZergNet)
MiQ
InsurAds Technologies SA.
CAKE Software, Inc.
Tangoo Srl
Ketchup Adv Spa
Kertil Iberia SL
Avocet Systems Limited
Skimbit Ltd
Delta Projects AB
Fyber
Next Media SRL
Pubfinity LLC
adWMG
AdSpirit GmbH
Captify Technologies Limited
SunMedia
Otto (GmbH & Co KG)
Go.pl sp. z o.o.
GeistM Technologies LTD
Zoomd Ltd.
NETILUM (AFFILAE)
Sovrn Holdings Inc
Mirando GmbH & Co KG
Glimpse Protocol Limited
Query Click Limited
Webgains GmbH
TV SQUARED LIMITED
Seenthis AB
adhood.com
XChange by SFBX®
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Clipcentric, Inc.
communicationAds GmbH & Co. KG
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Exit Bee Limited
Comscore B.V.
Apester Ltd
mainADV Srl
Media16 ltd
Adkernel LLC
One Tech Group GmbH
Digiseg ApS
Ad Alliance GmbH
Adtriba GmbH
adQuery
Sizmek by Amazon
admetrics GmbH
Placense Ltd
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
INVIDI technologies AB
Realeyes OU
Aniview LTD
LeadsRx, Inc.
Dentsu Denmark A/S
emetriq GmbH
LiquidM Technology GmbH
plista GmbH
Rebold Marketing & Communication SLU
Audience Network
Admo.tv (Clickon)
JS Web Production
belboon GmbH
Platform161 B.V.
Betgenius Ltd
Proxi.cloud sp. z.o.o
Avantis Video Ltd
Mediascore mbH
Xandr, Inc.
Sonobi, Inc
INVIBES GROUP
RTB House S.A.
Justpremium BV
BidBerry SRL
Discover-Tech ltd
diva-e products
digidip GmbH
Eyeota Pte Ltd
Hybrid Adtech GmbH
HyperTV Inc.
SmartFrame Technologies
Smartology Limited
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
KUPONA GmbH
Rezonence Limited
Passendo Aps
Sirdata Cookieless
Konodrac S.L.
Onesoon Limited t/a Adalyser
Smart Adserver
Mindlytix SAS
Cavai AS & UK
ADRENALEAD
Brave People Ltd.
SpearAd GmbH
Roku Advertising Services
Footballco Media Limited
Seznam.cz, a.s.
AuDigent
Hillside (Sports) GP Limited
Teemo SA
Admixer EU GmbH
MNTN
Onfocus (Adagio)
Digital East GmbH
The MediaGrid Inc.
Vidazoo Ltd
I.R.V. D.O.O.
Index Exchange, Inc.
Ströer SSP GmbH (SSP)
Freshclip GmbH & Co. KG
Powerspace
RDandX Group DMCC
Verizon Media EMEA Limited
Lotame Solutions, inc
smartclip Europe GmbH
OneTag Limited
NeuStar, Inc.
Artefact Deutschland GmbH
PRECISO SRL
Arrivalist Co
Nano Interactive GmbH
1plusX AG
Sqreem Technologies Private Limited
ShinyStat S.p.a.
Moloco, Inc.
EXOCLICK, S.L.
Bombora Inc.
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Marfeel Solutions, SL
Kayzen
Nexx360
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Resono B.V.
Roq.ad Inc.
Flashtalking, Inc.
INFINIA MOBILE S.L.
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Cint AB
Kairion GmbH
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Strossle International AB
Dynata LLC
PROXISTORE
Vidstart LTD
Demandbase, Inc.
Inspired Mobile Limited
Quality Media Network GmbH
EMX Digital LLC
Knorex
AudienceRun corp
Pulse Innovations Limited
Rapid Performance GmbH
onlineumfragen.com GmbH
Mediakeys Platform
Kameleoon SAS
Madington
lead alliance GmbH
NoBid, Inc.
AWIN AG
eBay Inc
Little Big Data sp. z o.o.
OpenWeb LTD
Keymantics
Extreme Reach, Inc
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
advanced store GmbH
Hybrid Theory
Brand Metrics Sweden AB
DynAdmic
Kwanko
Simplifi Holdings Inc
Fifty Technology Limited
Prebid.org
Adzymic Pte Ltd
SelectMedia International LTD
Samba TV UK Limited
MISSENA
Clinch Labs LTD
Wagawin GmbH
Pelmorex Corp.
Criteo SA
DoubleVerify Inc.​
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Converge-Digital
Automattic Ads
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
AdGear Technologies, Inc.
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Viewdeos 2015 LTD
ARKHEUS
Mars Inc.
Samba TV Inc.
Telecoming S.A.
NEXD
Blue
Mobsuccess
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
SPORTORITY UK LTD
Golden Bees
Internet BillBoard a.s.
adality GmbH
Stream Eye OOD
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
AdView
DEFINE MEDIA GMBH
Carbon (AI) Limited
Adevinta Spain S.L.U.
mediarithmics SAS
Nativo, Inc.
AdColony, Inc.
Smartclip Hispania SL
AUDIOMOB LTD
BeeswaxIO Corporation
Reveal Mobile Inc
SMARTLINE SYSTEMS
Velocity Made Good LLC
WebAds B.V
Amazon Advertising
Luna Media Group LLC
NEURAL.ONE
ARMIS SAS
Oracle Data Cloud
Solocal
Zeta Global
Kiosked Ltd
Magnite, Inc. (Outstream)
Mediasmart Mobile S.L.
Digital Squad
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Alphalyr SAS
Mediaforce LTD
Dailymotion SA
BLIINK SAS
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
SpringServe, LLC
Aarki, Inc.
Spoods GmbH
Cluep LLC
OneFootball GmbH
SINGLESPOT SAS
ADSTOURS SAS
Adxperience SAS
Meetrics GmbH
Lifesight Pte. Ltd.
ArtChaos s.r.o.
Eulerian Technologies
Azerion Holding B.V.
RevX
Gamesight Inc
IPONWEB GmbH
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
MindTake Research GmbH
Bannernow, Inc.
GeoEdge
Widespace AB
ad6media
Optomaton UG
Smart Traffik
Anzu Virtual Reality LTD
AirGrid LTD
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Confiant Inc.
TreSensa Technologies, Inc.
Bidtellect, Inc
Ensighten
BRICKS
Inskin Media LTD
Unilever Polska sp. z o.o.
Deutsche Post AG
Liveintent Inc.
The Reach Group GmbH
Justtag Sp. z o.o.
EASY Marketing GmbH
AdTheorent, Inc
Mobfox US LLC
Adnami Aps
ucfunnel Co., Ltd.
SoundCast
Brid Video DOO
Terminus Software Inc.
B2B Media Group EMEA
THE NEWCO S.R.L.
Viznet
Collective Europe Ltd.
Axonix LTD
Browsi
INNITY
Permodo GmbH
Yieldlove GmbH
Adlane LTD
Piano Software Inc
Truvid Inc.
A Million Ads Ltd
BeOp
Oracle Data Cloud - Moat
BritePool Inc
Adverty AB (publ)
Maiden Marketing Pte Ltd
TripleLift, Inc.
Yieldmo, Inc.
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Consumable, Inc.
Dentsu Aegis Network Italia SpA
Good-Loop Ltd
Acxiom
Pressboard Media Inc
Scene Stealer Limited
Triton Digital Canada Inc.
UberMedia, Inc.
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Unmatched Solutions Limited
Clipr
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Opt Out Advertising B.V.
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Addrelevance
BYTEDANCE PTE. LTD.
iProspect GmbH
Beachfront Media LLC
TAPTAP Digital SL
Magnite CTV, Inc.
Nielsen Marketing Cloud
numberly
adnanny.com SLU
PML Innovative Media
adsquare GmbH
Bannerflow AB
Blis Media Limited
Innovid Inc.
ScaleMonk Inc.
RevJet
Traffective GmbH
EASYmedia GmbH
33Across
Kairos Fire
Goldbach Group AG
YieldLift LLC
Imonomy
Adsonica
Polar Mobile Group Inc.
Cloud Technologies S.A.
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Solution coupons
Octaive Ltd.
remerge GmbH
Signal Digital Inc.
Reignn Platform Ltd
Adsolutions BV
Noster Finance S.L.
Sportradar AG
360e-com Sp. z o.o.
Adnuntius AS
Semasio GmbH
AdQuiver Media SL
THE LINEA 1 MKT SL
appTV Ltd.
ETARGET SE
Kargo Global Inc.
VIADS ADVERTISING S.L.
M32 Connect Inc
Tapad, Inc.
MEDIAMETRIE
Adpone SL
Fido S.r.l
Mobkoi Ltd
PubMatic, Inc.
Vidoomy Media SL
DIGITEKA Technologies
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Converto AG
Ingenious Technologies AG
PIXIMEDIA SAS
Smadex SL
GP One GmbH
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
vitrado GmbH
GeoProve
The Trade Desk
Dentsu London Limited
Zemanta, Inc.
Bucksense Inc
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Market Resource Partners LLC
Crimtan Holdings Limited
Unruly Group LLC
AA INTERNET-MEDIA Ltd
zillian sa
Objective Partners BV
IQM CORPORATION
DistroScale, Inc.
Advisible AB
FUNKE Digital GmbH
6Sense Insights, Inc.
zeotap GmbH
ViewPay
Habu
Smaato, Inc.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Somplo Ltd
TypeA Holdings Ltd
BIDSWITCH GmbH
Adssets AB
AcuityAds Inc.
Content Ignite
BusinessClick
WAM Group Ltd, t/a Admix
Sharethrough, Inc
Yieldlab AG
retailAds GmbH & Co. KG
Audience Solutions S.A.
Fusio by S4M
The Kantar Group Limited
Effiliation / Effinity
Dynamic 1001 GmbH
Smile Wanted Group
usemax advertisement (Emego GmbH)
Weborama
Axiom Media Connect
Aptivio Inc
Silverbullet Data Services Group
adbalancer Werbeagentur GmbH
socoto gmbh & co. kg
Sparklit Networks Inc
Showheroes SE
Blue Billywig BV
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
OpenX
Connatix Native Exchange Inc.
Bigabid Media ltd
Ziff Davis LLC
Performax.cz, s.r.o.
One Planet Only
Adverticum cPlc.
dataXtrade GmbH
Outbrain UK Ltd
SpotX, Inc
ADSOCY
DNA-I.COM
BSmartData GmbH
SoD ScreenOnDemand GmbH
Ströer Digital Media GmbH
Comcast International France SAS
Ezoic Inc.
Integral Ad Science, Inc.
AerServ LLC
netzeffekt GmbH
BEINTOO SPA
Radio Net Media Limited
Amobee Inc.
Jaduda GmbH
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Arkeero
United Internet Media GmbH
QUARTER MEDIA GmbH
Ermes
Audienzz AG
AdsWizz Inc.
cynapsis interactive GmbH
Amnet GmbH
UniCredit S.p.A.
Visarity Technologies GmbH
Cuebiq
The ADEX GmbH
INFOnline GmbH
EDGE NPD Sp. z o.o.
glomex GmbH
Adelaide Metrics Inc
LoopMe Limited
AntVoice
Pexi B.V.
The Ozone Project Limited
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Liftoff Mobile, Inc.
Fandom, Inc.
Jetpack Digital LLC
Epsilon
Revcontent, LLC
Brand Advance Ltd
TMT Digital Inc
Hashtag Labs Inc.
Mobility-Ads GmbH
GfK SE
Bidstack Limited
InMobi Pte Ltd
Better Banners A/S
Maximus Live LLC
BILENDI SA
Skaze
Pinpoll GmbH
BidTheatre AB
ADman Interactive SLU
VOLPI IMMOBILIER
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Fiducia DLT Limited
Exactag GmbH
Epom Ltd.
Channel Pilot Solutions GmbH
Videobyte Inc
Onnetwork Sp. z o.o.
Sojern, Inc.
digitalAudience
HUAWEI Ads
Adikteev
NextRoll, Inc.
Permutive Limited
Impact Tech Inc.
Lucid Holdings, LLC
Timehop, Inc.
Nubo LTD
Triple13 Ltd
uppr GmbH
Taboola Europe Limited
Experian Limited
Click Tech Limited
Remixd Media, Inc.
Insticator, Inc.
Allegro.pl
Location Sciences AI Ltd.
agof studies
Mars Media Group
Kubient Inc.
Celtra, Inc.
Neodata Group srl
Ve Global UK Limited
Clever Advertising, Lda.
ADITION technologies GmbH
Teads
HUMAN
SublimeSkinz - Adledge
bam! interactive marketing GmbH
NumberEight Technologies Ltd
AdMaxim Inc.
ID5 Technology SAS
VECTAURY
Triapodi Ltd.
travel audience GmbH
Arcspire Limited
DeepIntent, Inc.
Relay42 Netherlands B.V.
Duration Media, LLC.
Bounce Exchange, Inc
Jivox Corporation
Samsung Ads
M,P,NEWMEDIA, GmbH
TIMEONE PERFORMANCE
Opinary GmbH
Adhese
Adserve.zone / Artworx AS
Blockthrough, Inc.
Seedtag Advertising S.L
On Device Research Limited
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Teroa S.A.
OnAudience Ltd
Near Pte Ltd
MUSO TNT LIMITED
Skoiy
MADVERTISE MEDIA
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/lekkerindebuurt.nl/annualRequestSummary regarding lekkerindebuurt.nl