Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.lekkerindebuurt.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Lekkerindebuurt.nl

Over ons privacybeleid

Lekkerindebuurt.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lekkerindebuurt.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Lekkerindebuurt.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiceren ter promotie van uw bedrijf op https://www.lekkerindebuurt.nl

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lekkerindebuurt.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Lekkerindebuurt.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Lekkerindebuurt.nl
Postbus 709 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Loes Bruins

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Lekkerindebuurt.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Lekkerindebuurt.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Lekkerindebuurt.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Lekkerindebuurt.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Lekkerindebuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Lekkerindebuurt.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Lekkerindebuurt.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Lekkerindebuurt.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Lekkerindebuurt.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Lekkerindebuurt.nl. Lekkerindebuurt.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Lekkerindebuurt.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

lekkerindebuurt.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/ActivityType(s) of DataLawful basis for processing
To improve user experience
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
To improve ad performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
To improve content creation
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
To improve website performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transferred to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

 


 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
ADARA MEDIA UNLIMITED
GroupM UK Limited
PIXIMEDIA SAS
Tapjoy, Inc.
Opt Out Advertising B.V.
Smile Wanted Group
MobileFuse LLC
Index Exchange, Inc.
Realytics
Extreme Reach, Inc
Arcspire Limited
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Epom Ltd.
Widespace AB
Viralize SRL
Online Advertising Network Sp. z o.o.
LEESTEN INC
Webgains GmbH
Ogury Ltd.
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Madington
MyTraffic
Ad Alliance GmbH
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
TX Group AG
Sift Media, Inc
Adlane LTD
AerServ LLC
MGID Inc.
ADWAYS SAS
THE LINEA 1 MKT SL
Brand Advance Ltd
Semasio GmbH
Improve Digital BV
ad6media
3Q nexx GmbH
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Unruly Group LLC
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
SYNC
UberMedia, Inc.
Crowdy News Ltd
Fifty Technology Limited
Adevinta Spain S.L.U.
Opinary GmbH
Mobilewalla, Inc.
Lifesight Pte. Ltd.
GeoProve
Konodrac S.L.
Kargo Global Inc.
OpenWeb LTD
AdColony, Inc.
Flexoffers.com, LLC
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
THE NEWCO S.R.L.
IQM CORPORATION
Stream Eye OOD
adrule mobile GmbH
Fusio by S4M
Liftoff Mobile, Inc.
AuDigent
Cint AB
FeedAd GmbH
Bannernow, Inc.
33Across
PixFuture Media Inc.
Jetpack Digital LLC
Monet Engine Inc
United Internet Media GmbH
Ensighten
Publica LLC
Vidstart LTD
GP One GmbH
communicationAds GmbH & Co. KG
Reach Media GmbH
Duration Media, LLC.
Fandom, Inc.
Blockthrough, Inc.
cynapsis interactive GmbH
Clipr
Footballco Media Limited
Permutive Technologies, Inc.
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Nubo LTD
Objective Partners BV
Pelmorex Corp.
Collective Europe Ltd.
Ezoic Inc.
SheMedia, LLC
Adserve.zone / Artworx AS
YouGov
EDGE NPD Sp. z o.o.
Quantcast International Limited
Unruly Group Ltd
ZAM Network LLC dba Fanbyte
GumGum, Inc.
INFINIA MOBILE S.L.
Dailymotion SA
AcuityAds Inc.
The Reach Group GmbH
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Freshclip GmbH & Co. KG
Roku Advertising Services
Reveal Mobile Inc
Mirando GmbH & Co KG
Adsolutions BV
Arkeero
VGI CTV, Inc
Yieldlab AG
WebAds B.V
AdTheorent, Inc
Azerion Holding B.V.
belboon GmbH
Wizaly
Snapsort Inc., operating as Sortable
retailAds GmbH & Co. KG
Velocity Made Good LLC
Epsilon
Hybrid Theory
Goldbach Group AG
adality GmbH
Mediavine, Inc.
Mintegral international limited
Digital Squad
PML Innovative Media
numberly
Project Agora Ltd
Exit Bee Limited
NeuStar, Inc.
HyperTV Inc.
Vidazoo Ltd
Blingby LLC
GeoEdge
Converto AG
Bertelsmann Data Service GmbH
Betgenius Ltd
adWMG
Cloud Technologies S.A.
Beachfront Media LLC
Pexi B.V.
NoBid, Inc.
Adtriba GmbH
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Showheroes SE
Mobile Professionals BV
zeotap GmbH
Permutive Limited
ScaleMonk Inc.
Platform161 B.V.
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Notify
Global Media & Entertainment Limited
Pure Local Media GmbH
Pulse Innovations Limited
Media16 ltd
Adloox SA
AdDefend GmbH
Zoomd Ltd.
Viewdeos 2015 LTD
dataXtrade GmbH
M32 Connect Inc
Bannerflow AB
Celtra, Inc.
Optomaton UG
Seenthis AB
Smartclip Hispania SL
Seznam.cz, a.s.
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Bombora Inc.
Publisher First, Inc.
Aarki, Inc.
Sub2 Technologies Ltd
Kairion GmbH
Strossle International AB
Quantyoo GmbH & Co. KG
IPSOS MORI UK LTD
Skoiy
The Trade Desk
Pixalate, Inc.
twiago GmbH
Pinpoll GmbH
Nielsen LLC
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Admo.tv (Clickon)
BRICKS
Telaria SAS
Smadex SL
Neodata Group srl
Impact Tech Inc.
adbility media GmbH
Adtube AS
WAM Group Ltd, t/a Admix
Confiant Inc.
Triton Digital Canada Inc.
Mars Inc.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Rakuten Marketing LLC
Sojern, Inc.
NEXD
Kayzen
SoD ScreenOnDemand GmbH
Axiom Media Connect
A Million Ads Ltd
OpenX
Comcast International France SAS
The ADEX GmbH
Google Advertising Products
Miaozhen Information Technology Co. Ltd
CAKE Software, Inc.
NEURAL.ONE
Nexx360
admetrics GmbH
MADVERTISE MEDIA
Mars Media Group
ZEDO Inc.
DNA-I.COM
QUARTER MEDIA GmbH
Comscore B.V.
MNTN
Commanders Act
Truvid Inc.
Prebid.org
Hindsight Technology Solutions, Inc.
FUNKE Digital GmbH
AntVoice
netzeffekt GmbH
Bandsintown Amplified LLC
Adxperience SAS
Adverticum cPlc.
Moloco, Inc.
PubWise, LLLP
Nano Interactive GmbH
jsdelivr.com
SmartFrame Technologies
Placense Ltd
LoopMe Limited
Sonobi, Inc
ADYOULIKE SA
adhood.com
Mobkoi Ltd
Jellyfish France
remerge GmbH
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Between Exchange
Anzu Virtual Reality LTD
Mediasmart Mobile S.L.
Amobee Inc.
PubMatic, Inc.
Fyber
Gemius SA
Demandbase, Inc.
Newsroom AI Ltd
Sirdata
Mobsuccess
Acxiom
diva-e products
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
NETILUM (AFFILAE)
: Tappx
Inskin Media LTD
BILENDI SA
BeOp
Appier PTE Ltd
I.R.V. D.O.O.
ShareThis, Inc
YOC AG
Onnetwork Sp. z o.o.
Signal Digital Inc.
BYTEDANCE PTE. LTD.
ConnectAd Realtime GmbH
Sportradar AG
Snapupp Technologies SL
Audience Network
Fido S.r.l
SMARTLINE SYSTEMS
Roq.ad Inc.
White Ops, Inc.
Habu
LiquidM Technology GmbH
Seeding Alliance GmbH
Adtarget Medya A.S.
MediaMath, Inc.
Rich Audience Technologies SL
NextRoll, Inc.
SINGLESPOT SAS
The MediaGrid Inc.
AdSpirit GmbH
Cavai AS & UK
Publicis Media GmbH
Simplifi Holdings Inc
LiveRamp, Inc.
Radio Net Media Limited
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Mobility-Ads GmbH
TripleLift, Inc.
Permodo GmbH
Persona.ly
Connatix Native Exchange Inc.
advanced store GmbH
Opti Digital SAS
Taboola Europe Limited
MISSENA
AudienceRun corp
AREIA (ADLOOP)
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Jivox Corporation
DeepIntent, Inc.
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Accorp Sp. z o.o.
Oracle Data Cloud
Traffective GmbH
Yieldmo, Inc.
Upwave Inc.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Luna Media Group LLC
Glimpse Protocol Limited
Allegro.pl
Dentsu London Limited
smartclip Europe GmbH
plista GmbH
Octaive Ltd.
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Wagawin GmbH
adnanny.com SLU
NumberEight Technologies Ltd
Sovrn Holdings Inc
Marfeel Solutions, SL
Kubient Inc.
LeadsRx, Inc.
1Agency
TreSensa Technologies, Inc.
DistroScale, Inc.
Experian Limited
A.Mob
GeistM Technologies LTD
Deutsche Post AG
NOW GmbH
respondi AG
EXOCLICK, S.L.
Axonix LTD
Brave People Ltd.
Threedium
Avantis Video Ltd
Solution coupons
Lotame Solutions, inc
Active Agent (ADITION technologies AG)
Adludio Ltd.
OnAudience Ltd
Cookie Market LTD
GfK SE
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Sharethrough, Inc
TabMo SAS
INVIBES GROUP
B2B Media Group EMEA
The Ozone Project Limited
Otto (GmbH & Co KG)
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
BIDSWITCH GmbH
Mobfox US LLC
Nielsen Marketing Cloud
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
KUPONA GmbH
Dentsu Denmark A/S
Adssets AB
Impactify
AUDIOMOB LTD
Kiosked Ltd
Triple13 Ltd
Bidtellect, Inc
Tapad, Inc.
Welect GmbH
Ziff Davis LLC
MARKETPERF CORP
AdGear Technologies, Inc.
Venatus Media Limited
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Resolution Media München GmbH
Impact+
PRECISO SRL
wetter.com GmbH
BidTheatre AB
CentralNic Poland sp. z o.o.
Nativo, Inc.
Internet BillBoard a.s.
ADRENALEAD
Piano Software Inc
Ve Global UK Limited
Quality Media Network GmbH
NetSuccess, s.r.o.
DynAdmic
Inspired Mobile Limited
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Audience Solutions S.A.
SublimeSkinz - Adledge
Realeyes OU
audio content & control GmbH
Market Resource Partners LLC
Digital East GmbH
adMarketplace, Inc.
Goodeed
INVIDI technologies AB
Arrivalist Co
On Device Research Limited
The Kantar Group Limited
Rebold Marketing & Communication SLU
Brand Metrics Sweden AB
Alliance Gravity Data Media
Mediakeys Platform
Norstat AS
Flashtalking, Inc.
INIS sp. zo.o.
Mediascore mbH
Livewrapped AB
Maximus Live LLC
Relay42 Netherlands B.V.
lead alliance GmbH
Bring! Labs AG
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Dugout Ltd
Scene Stealer Limited
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Content Ignite
SoundCast
BidMachine Inc.
digidip GmbH
Unmatched Solutions Limited
Teemo SA
Zemanta, Inc.
iPROM
Location Sciences AI Ltd.
WhatRocks Inc.
Pubfinity LLC
RevJet
Revcontent, LLC
DEFINE MEDIA GMBH
TAPTAP Digital SL
Dynamic 1001 GmbH
Channel Pilot Solutions GmbH
VUUKLE DMCC
Integral Ad Science, Inc.
Criteo SA
Admedo Technology Ltd
SMARTSTREAM.TV GmbH
TIMEONE PERFORMANCE
Advisible AB
ADITION technologies AG
VRTCAL Markets Inc
ADCELL | Firstlead GmbH
Adform
BSmartData GmbH
Alphalyr SAS
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Carbon (AI) Limited
Rezonence Limited
Apester Ltd
Smart Traffik
ViewPay
Hivestack Inc.
GRAPHINIUM
Hillside (Sports) GP Limited
Xandr, Inc.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Onesoon Limited t/a Adalyser
Kochava Inc.
Cedato Technologies Ltd
Addrelevance
Clever Advertising, Lda.
ADSTOURS SAS
The Rubicon Project, Inc.
Justpremium BV
Yieldlove GmbH
Reignn Platform Ltd
Adhese
Noster Finance S.L.
Click Tech Limited
Blis Media Limited
Trinity Audio
Dianomi ltd
CIBLECLIC
BLIINK SAS
Bidstack Limited
SpringServe, LLC
Shopalyst Inc
MEDIAMETRIE
Artefact Deutschland GmbH
Playrcart Limited
video intelligence AG
InsurAds Technologies SA.
YieldLift LLC
mediarithmics SAS
emetriq GmbH
Readpeak Oy
Adtelligent Inc.
Go.pl sp. z o.o.
Little Big Data sp. z o.o.
Rapid Performance GmbH
uppr GmbH
Underdog Media LLC
Adkernel LLC
AddApptr GmbH
Automattic Ads
Ingenious Technologies AG
Vibrant Media Limited
VECTAURY
Eulerian Technologies
Jampp LTD
mainADV Srl
DoubleVerify Inc.​
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
Polar Mobile Group Inc.
Liveintent Inc.
Performax.cz, s.r.o.
Dynata LLC
Insticator, Inc.
Kameleoon SAS
Near Pte Ltd
Adnami Aps
Imonomy
ARKHEUS
Netpoint Media GmbH
digitalAudience
ARMIS SAS
Zeta Global
INNITY
42 Ads GmbH
Fiducia DLT Limited
AdMaxim Inc.
ID5 Technology SAS
Mindlytix SAS
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Disqus
DIGITEKA Technologies
Media Square
SpearAd GmbH
Baidu USA
BidBerry SRL
Sparklit Networks Inc
Proxi.cloud sp. z.o.o
IVO Media Ltd
VLYBY Digital GmbH
Samsung Ads
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
PROXISTORE
Verve Group Europe GmbH
eBay Inc
Frameplay Corporation
InMobi Pte Ltd
ShinyStat S.p.a.
6Sense Insights, Inc.
Digiseg ApS
TargetVideo GmbH
GADSME
Sirdata Cookieless
Parrable, Inc.
Effiliation / Effinity
RDandX Group DMCC
TV SQUARED LIMITED
Sublime
Keymantics
Telaria, Inc
Cuebiq
Consumable, Inc.
BEINTOO SPA
Beaconspark Ltd
Smart Adserver
Audienzz AG
usemax advertisement (Emego GmbH)
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Visarity Technologies GmbH
Browsi
Ströer SSP GmbH (DSP)
Timehop, Inc.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Golden Bees
ONEcount
Paypersale.ru
Delta Projects AB
Ermes
Clinch Labs LTD
IPONWEB GmbH
Gamned
ADUX
Bigabid Media ltd
Solocal
Skaze
XChange by SFBX®
Teroa S.A.
ETARGET SE
360e-com Sp. z o.o.
One Tech Group GmbH
MindTake Research GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
AirGrid LTD
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Powerspace
Sqreem Technologies Private Limited
Crimtan Holdings Limited
McCann Discipline LTD
Exactag GmbH
Mediaforce LTD
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Better Banners A/S
Blue
Kwanko
AWIN AG
NEORY GmbH
Brid Video DOO
Pressboard Media Inc
Amnet GmbH
SpotX, Inc
Videobyte Inc
OneTag Limited
N Technologies Inc.
ADman Interactive SLU
EMX Digital LLC
Smartology Limited
Vidoomy Media SL
SITU8ED SA
INFOnline GmbH
ADventori SAS
Unilever Polska sp. z o.o.
Listonic Sp. z o.o.
Sonic Odeeo ltd
Protected Media LTD
AudienceProject Aps
GlobalWebIndex
Contact Impact GmbH
Gamoshi Ltd
agof studies
vitrado GmbH
Adnuntius AS
Ketchup Adv Spa
MUSO TNT LIMITED
appTV Ltd.
Blue Billywig BV
IP Deutschland GmbH
Amazon Advertising
Converge-Digital
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Online Solution
Audiencerate LTD
Maiden Marketing Pte Ltd
Spotible
JS Web Production
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
MiQ
Smaato, Inc.
Outbrain UK Ltd
Bounce Exchange, Inc
RevX
Programatica de publicidad S.L.
Factor Eleven GmbH
Captify Technologies Limited
Skimbit Ltd
Telecoming S.A.
Kairos Fire
Localsensor B.V.
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Silverbullet Data Services Group
Emerse Sverige AB
StackAdapt
Weborama
Remixd Media, Inc.
Spoods GmbH
adbalancer Werbeagentur GmbH
Tangoo Srl
Eyeota Pte Ltd
travel audience GmbH
SunMedia
Dataseat Ltd
Oracle Data Cloud - Moat
Adpone SL
adQuery
Squared SAS
Adobe Advertising Cloud
socoto gmbh & co. kg
Bucksense Inc
Samba TV Inc.
Triapodi Ltd.
Onfocus (Adagio)
Justtag Sp. z o.o.
AdView
Media.net Advertising FZ-LLC
Knorex
Targetspot Belgium SPRL
Next Media SRL
Discover-Tech ltd
Jaduda GmbH
adsquare GmbH
Evolution Technologies Inc.
Cluep LLC
Verizon Media EMEA Limited
Meetrics GmbH
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Good-Loop Ltd
SPORTORITY UK LTD
iProspect GmbH
Somplo Ltd
Sizmek by Amazon
EASYmedia GmbH
One Planet Only
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
SPEAKOL DMCC
Hashtag Labs Inc.
Adelaide Metrics Inc
RTB House S.A.
Adzymic Pte Ltd
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
BritePool Inc
AdQuiver Media SL
Caroda s.r.o.
UniCredit S.p.A.
BeeswaxIO Corporation
glomex GmbH
BusinessClick
Salesforce.com, Inc.
The Procter & Gamble Company
Passendo Aps
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
ADSOCY
Avocet Systems Limited
ucfunnel Co., Ltd.
Aniview LTD
EASY Marketing GmbH
Spotad
QuantumCast digital GmbH
Samba TV UK Limited
Clipcentric, Inc.
Innovid Inc.
bam! interactive marketing GmbH
Aptivio Inc
Teads
Lucid Holdings, LLC
AdsWizz Inc.
Admixer EU GmbH
HUAWEI Ads
Terminus Software Inc.
VIADS ADVERTISING S.L.
Hybrid Adtech GmbH
Dentsu Aegis Network Italia SpA
SelectMedia International LTD
1plusX AG
LifeStreet Corporation
Ströer SSP GmbH (SSP)
Seedtag Advertising S.L
AAX LLC
Adikteev
Adverty AB (publ)
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/lekkerindebuurt.nl/annualRequestSummary regarding lekkerindebuurt.nl