Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.lekkerindebuurt.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Lekkerindebuurt.nl

Over ons privacybeleid

Lekkerindebuurt.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lekkerindebuurt.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Lekkerindebuurt.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiceren ter promotie van uw bedrijf op https://www.lekkerindebuurt.nl

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lekkerindebuurt.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Lekkerindebuurt.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Lekkerindebuurt.nl
Postbus 709 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Loes Bruins

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Lekkerindebuurt.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Lekkerindebuurt.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Lekkerindebuurt.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Lekkerindebuurt.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Lekkerindebuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Lekkerindebuurt.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Lekkerindebuurt.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Lekkerindebuurt.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Lekkerindebuurt.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Lekkerindebuurt.nl. Lekkerindebuurt.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Lekkerindebuurt.nl.

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

lekkerindebuurt.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

PERSONAL INFORMATION

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Nielsen Marketing Cloud
Italiaonline S.p.A.
Hubvisor
Permodo GmbH
PRECISO SRL
Effiliation / Effinity
ADWAYS SAS
Jaduda GmbH
Mobkoi Ltd
Stream Eye OOD
Triapodi Ltd.
Upwave Inc.
Near Intelligence
Golden Bees
BeOp
OnAudience Ltd
Madington
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Pressboard Media Inc
M32 Connect Inc
Fifty Technology Limited
Pure Local Media GmbH
Telefonica de España S.A.U
Confiant Inc.
Score Media Group GmbH & Co. KG
Ströer SSP GmbH (SSP)
Publicis Media GmbH
ID Ward Ltd
PIXIMEDIA
Amobee Inc.
Visarity Technologies GmbH
Opt Out Advertising B.V.
VGI CTV, Inc
Fyber
Playrcart Limited
Offerista Group GmbH
Seedtag Advertising S.L
Smartology Limited
The Reach Group GmbH
WebAds B.V
ucfunnel Co., Ltd.
MISSENA
Ensighten
On Device Research Limited
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Audience Solutions S.A.
ad6media
Otto (GmbH & Co KG)
Kameleoon SAS
WebMedia
ID5 Technology Ltd
Platform161 B.V.
Proxi.cloud sp. z o.o.
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind
Realeyes OU
GeoEdge
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Keymantics
Little Big Data sp. z o.o.
Kiosked Ltd
Avocet Systems Limited
Adssets AB
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Blis Global Limited
I.R.V. D.O.O.
Playad Media Group AB
EMX Digital, Inc.
Kubient Inc.
mainADV Srl
Accorp Sp. z o.o.
Prebid.org
Realytics
Kairos Fire
TIMEONE PERFORMANCE
Viznet
ADITION (Virtual Minds GmbH)
Cuebiq
Gamned
VIADS ADVERTISING S.L.
Dynata LLC
Sonic Odeeo ltd
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Adikteev
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Azerion Holding B.V.
Lifesight Pte. Ltd.
Wagawin GmbH
Objective Partners BV
Ask Locala
Revcontent, LLC
Hurra Communications GmbH
Samba TV, Inc.
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
VOLPI IMMOBILIER
Knorex
AdsWizz Inc.
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Papirfly AS
Adloox SA
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Discover-Tech ltd
UniCredit S.p.A.
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
ETARGET SE
AuDigent
Gemius SA
Impact Tech Inc.
The Ozone Project Limited
Schober Information Group Deutschland GmbH
Unicredit BankAustria AG
TX Group AG
TripleLift, Inc.
Emodo, Inc.
Wizaly
SINGLESPOT SAS
Audience Network
giosg.com Oy
Unruly Group LLC
INFINIA MOBILE S.L.
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Blue Billywig Group BV
lead alliance GmbH
3Q nexx GmbH
eBay Inc
INVIDI technologies AB
LiveIntent Inc.
AWIN AG
VUUKLE DMCC
Bannerflow AB
Adjust Digital A/S
ADARA MEDIA UNLIMITED
Eyeota Pte Ltd
Marfeel Solutions, SL
ADRENALEAD
ARKHEUS
TMT Digital Inc
Amnet GmbH
Mobfox US LLC
netzeffekt GmbH
Onfocus (Adagio)
Playwire LLC
Imonomy
Emerse Sverige AB
mediarithmics SAS
Appier PTE Ltd
FUNKE Digital GmbH
Next Millennium Media INC
A Million Ads
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
adbalancer Werbeagentur GmbH
Ströer SSP GmbH (DSP)
: Tappx
Njuice AB
Crimtan Holdings Limited
EASY Marketing GmbH
Spoods GmbH
SMADEX, S.L.U.
Hivestack Inc.
Telefonica Audiovisual Digital S.L
Ezoic Inc.
Arrivalist Co.
Media Square
remerge GmbH
GlobalWebIndex
GP One GmbH
Adtarget Teknoloji A.S.
iPROM
Dable Inc.
MADVERTISE MEDIA
Browsi
Adludio Ltd.
BSmartData GmbH
AudienceRun corp
Lotame Solutions, inc
Acxiom
Appush Technologies
Alphalyr SAS
optimise-it GmbH
CASTOOLA D.O.O.
The Trade Desk
Epsilon
AirGrid LTD
Brid Video DOO
Marfeel Solutions, SL (Compass)
OpenX
Zeta Global
Seenthis AB
Mediakeys Platform
Adxperience SAS
Amazon Advertising
Bidmatic Inc
NextRoll, Inc.
Exactag GmbH
Between Exchange
Adnami Aps
MyTraffic
Sirdata
Magnite CTV, Inc.
Verve Group Europe GmbH
Avantis Video Ltd
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
Adtriba GmbH
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Click Tech Limited
Bring! Labs AG
Adventure Media
Telecoming S.A.
Internet BillBoard a.s.
RTB House S.A.
FeedAd GmbH
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Blockthrough, Inc.
Welect GmbH
Localsensor B.V.
Nielsen International SA
audio content & control GmbH
MARKETPERF CORP
Fido S.r.l
Adhese
Anzu Virtual Reality LTD
Adverty AB (publ)
Terminus Software Inc.
Better Ads GmbH
Flashtalking, Inc.
Teads France SAS
Notify
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
RevJet
42 Ads GmbH
BRICKS
EASYmedia GmbH
Rockerbox, Inc
Digital East GmbH
bam! interactive marketing GmbH
PIXFUTURE MEDIA INC.
Triton Digital Canada Inc.
KUPONA GmbH
Neustar, Inc., a TransUnion company
NEXD
Fandom, Inc.
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
digitalAudience B.V.
TargetVideo GmbH
Ingenious Technologies AG
IPSOS MORI UK LTD
SpearAd GmbH
Adkernel LLC
Flexoffers.com, LLC
Passendo Aps
Liftoff Mobile, Inc.
HyperTV Inc.
AdGear Technologies, Inc.
N.Rich Technologies Inc.
Snapsort Inc., operating as Sortable
INNITY
Dataseat Ltd
Beachfront Media LLC
DistroScale, Inc.
152 Media LLC
twiago GmbH
Ziff Davis LLC
Adex (Virtual Minds GmbH)
Oracle Advertising
Adlane LTD
ARMIS SAS
zillian sa
CITISERVI EUROPE, S.L.
Simplifi Holdings Inc
Pexi B.V.
Good-Loop Ltd
dataXtrade GmbH
Quantcast
Ermes
MindTake Research GmbH
Publisher First, Inc.
Roq.ad Inc.
Dentsu Italia SpA
Maiden Marketing Pte Ltd
Somplo Ltd
Sharethrough, Inc
Inskin Media LTD
TrueData Solutions, Inc.
Adnuntius AS
Botman Networks (P) Ltd
Adtelligent Inc.
Kairion GmbH
Ogury Ltd.
SITU8ED SA
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Ein Rad AB
Viafoura Inc.
BIDSWITCH GmbH
Mediasmart Mobile S.L.
communicationAds GmbH & Co. KG
One Tech Group GmbH
Disqus
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
TF1 PUBLICITE
Nativo, Inc.
Sportradar AG
Natexo Spain
ADMAX
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Signal Digital Inc.
Eskimi
Channel Pilot Solutions GmbH
CAKE Software, Inc.
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
Cint AB
Adpone SL
Epom Ltd.
BeeswaxIO Corporation
AdView
AdSpirit GmbH
Targetspot Belgium SPRL
Automattic Ads
UberMedia, Inc.
Impactify SARL
Bertelsmann Data Service GmbH
CIBLECLIC
NAG SA
6Sense Insights, Inc.
Vyde Ltd.
Connatix Native Exchange Inc.
Basis Global Technologies, Inc.
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
vitrado GmbH
Publica LLC
Truvid Inc.
Smart Adserver
Tri-table Sp. z o.o.
Extreme Reach, Inc
Apester Ltd
VECTAURY
Dianomi PLC
Viewdeos 2015 LTD
Tangoo S.R.L.
Gamesight Inc
Microsoft Advertising
Rezonence Limited
Netpoint Media GmbH
Media16 ltd
Solution coupons
EXOCLICK, S.L.
Semasio GmbH
Nexx360
Samsung Ads
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
emetriq GmbH
Integral Ad Science, Inc.
Neodata Group srl
Bidstack Limited
Query Click Limited
INIS sp. zo.o.
Kargo Global Inc.
MNTN
ShinyStat S.p.a.
Onesoon Limited t/a Adalyser
NetSuccess, s.r.o.
Bigabid Media ltd
Dynamic 1001 GmbH
CentralNic Poland sp. z o.o.
Jellyfish France
Active Agent (Virtual Minds GmbH)
Sublime
Moloco, Inc.
33Across
Weborama
Jivox Corporation
Vidoomy Media SL
Livewrapped AB
AA INTERNET-MEDIA Ltd
PIA Advertising GmbH
Jampp LTD
ADYOULIKE SA
YieldLift LLC
Zemanta Inc.
SpringServe, LLC
BusinessClick
ADman Interactive SLU
GADSME
Verasity Limited
adsquare GmbH
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Duration Media, LLC.
AUDIOMOB LTD
Covatic Ltd
LoopMe Limited
Mirando GmbH & Co KG
Duplo Media AS
TV Scientific Inc
video intelligence AG
Comcast International France SAS
SunMedia
digidip GmbH
Performax.cz, s.r.o.
Adform A/S
Magnite, Inc.
glomex GmbH
Onnetwork Sp. z o.o.
Factor Eleven GmbH
MobileFuse LLC
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD
Smart Traffik
Quality Media Network GmbH
Videobyte Inc
DIGITEKA Technologies
Synkd Ltd.
Webgains GmbH
MetrixLab Nederland B.V.
Tapjoy, Inc.
Parrable, Inc.
Kertil Iberia SL
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Infolinks Media, LLC
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
AudienceProject Aps
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Brandcom.inc AS
GumGum, Inc.
Location Sciences AI Ltd.
Yieldmo, Inc.
Near Intelligence Pte. Ltd.
SelectMedia International LTD
PulsePoint, Inc.
Venatus Media Limited
EDGE NPD Sp. z o.o.
Strossle International AB
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Traffective GmbH
Habu
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
Seven Technologies S.L.
Celtra, Inc.
Salesforce.com, Inc.
Clinch Labs LTD
Bannernow, Inc.
Caroda s.r.o.
Skoiy
LifeStreet Corporation
AntVoice
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
Attributy
Adevinta Spain S.L.U.
DeepIntent, Inc.
InsurAds Technologies SA.
Market Resource Partners LLC
Powerspace
Adobe Advertising Cloud
Audienzz AG
Hillside (Sports) GP Limited
Evorra Ltd
FRVR Limited
dpa-infocom GmbH
REMAILME
Reignn Platform Ltd
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Quantyoo GmbH & Co. KG
adWMG
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP
INBEV BELGIUM SRL
C WIRE AG
Hearts and Science München GmbH
Bandsintown Amplified LLC
Kwanko
AAX LLC
Resono B.V.
zeotap GmbH
Beaconspark Ltd
smartclip Europe GmbH
Smartclip Hispania S.L.
Audiencerate LTD
ADFI MEDIA SL
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Pubfinity LLC
Triple13 Ltd
SPORTORITY UK LTD
Arpeely Ltd.
EXADS
NEORY GmbH
Rich Audience Technologies SL
Arcspire Limited
INFOnline GmbH
Luna Media Group LLC
Cloud Technologies S.A.
Kayzen
BILENDI SA
adbility media GmbH
Clipr
Rakuten Marketing LLC
MUSO TNT LIMITED
Project Agora Ltd
Blue Media Services LTDA
Nativery Srl
1plusX AG
Bidtellect, Inc
Demandbase, Inc.
Airnow Media Ltd
Sift Media, Inc
Seeding Alliance GmbH
Aarki, Inc.
A.Mob
Cluep LLC
Doceree UK Limited
Opera Software Ireland Limited
Arkeero
Sqreem Technologies Private Limited
Salestring ApS
Happydemics
plista GmbH
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
SMARTSTREAM.TV GmbH
AdTheorent, Inc
McCann Discipline LTD
YOC AG
ADUX
Hybrid Adtech GmbH
Samba TV UK Limited
Blingby LLC
Quadrant Global Pte Ltd
Readpeak Oy
Bounce Commerce GmbH
NEURAL.ONE
Opinary GmbH
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Placense Ltd
Comscore B.V.
Polar Mobile Group Inc.
Yieldlove GmbH
Programatica de publicidad S.L.
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Criteo SA
StackAdapt
Meson Mediation LLC
Monet Engine Inc
Protected Media LTD
Mars Media Group
Fiducia DLT Limited
OnProspects Ltd
Skaze
JS Web Production
BYTEDANCE PTE. LTD.
LiveRamp
Adsolutions BV
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Online Solution
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
Evolution Technologies Inc.
Sonobi, Inc
SmartyAds Inc.
PML Innovative Media
Convo Ink
Bucksense Inc
socoto gmbh & co. kg
QuantumCast digital GmbH
Exit Bee Limited
Sojern, Inc.
1000mercis (Numberly)
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Brave People Ltd.
Open Web Technologies Ltd
Permutive Technologies, Inc.
Firstlead GmbH (ADCELL)
Permutive Limited
Innovid LLC
ViewPay
Norstat AS
SoundCast
Baidu USA
Timehop, Inc.
Konodrac S.L.
AiCreo S.r.l.
Boldwin LTD
retailAds GmbH & Co. KG
MGID Inc.
MEDIAMETRIE
Advisible AB
advanced store GmbH
TOPBOX Inc.
Hybrid Theory Global Ltd
SheMedia, LLC
Go.pl sp. z o.o.
IVO Media Ltd
Bababam
Delta Projects AB
AcuityAds Inc.
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
Threedium
Adelaide Metrics Inc
wetter.com GmbH
GroupM UK Limited
Media.net Advertising FZ-LLC
travel audience GmbH
Dailymotion SA
Frameplay Corporation
Sovrn Holdings Inc
Magnite, Inc. (Outstream)
PROXISTORE
Vidcrunch LLC
DEFINE MEDIA GMBH
adhood.com
Relay42 Netherlands B.V.
Alphonso Inc
SpotX, Inc
SublimeSkinz - Adledge
Admixer EU GmbH
Goldbach Group AG
Sirdata Cookieless
Axiom Media Connect
Maximus Live LLC
Smile Wanted Group
THE NEWCO S.R.L.
MPX GmbH
diva-e products
Mediavine, Inc.
Always-Computing SAS
BidMachine Inc.
Adomik
Yahoo EMEA Limited
Cookie Market LTD
DNA-I.COM
Jetpack Digital LLC
Hyper LLC
ADventori SAS
BCOVERY SAS
TabMo SAS
Brand Metrics Sweden AB
Adserve.zone / Artworx AS
iProspect GmbH
TypeA Holdings Ltd
Sayollo Media LTD
usemax advertisement (Emego GmbH)
Relevant Digital Oy
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
IQM CORPORATION
Telefonica Moviles España S.A.U
ACTV8, Inc.
Unblockia SL
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Taboola Europe Limited
Agate Systems Limited
Justpremium BV
Sizmek by Amazon
HUMAN
Mobilewalla, Inc.
Vidazoo Ltd
Meetrics GmbH
Newsroom AI Ltd
Clipcentric, Inc.
B2B Media Group GmbH
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Questpass Sp. z o.o.
Ströer Digital Media GmbH
Octave IP Limited
ShowHeroes SRL
Commanders Act
Seznam.cz, a.s.
Hashtag Labs Inc.
Brandhouse/Subsero A/S
Converge-Digital
ShareThis, Inc
Gamoshi Ltd
onlineumfragen.com GmbH
OneTag Limited
BEINTOO SPA
Sonares GmbH
Footballco Media Limited
NoBid, Inc.
SoD ScreenOnDemand GmbH
Dentsu A/S
Bombora Inc.
AdInMo LTD
Dentsu London Limited
OneFootball GmbH
Teroa S.A.
Wunderkind Corporation
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Claritas LLC
INVIBES GROUP
AddApptr GmbH
Mobsuccess
Nubo LTD
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
CleverPush GmbH
Captify Technologies Limited
Xandr, Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Lucid Holdings, LLC
Kochava Inc.
Radio Net Media Limited
AdDefend GmbH
Adverticum cPlc.
Showheroes SE
ConnectAd Realtime GmbH
Experian Limited
Admo.tv (Clickon)
Skimbit Ltd
AdQuiver Media SL
Aniview LTD
Impact+
Blue
crossvertise GmbH
Roku Advertising Services
belboon GmbH
Snigel Web Services Limited
Index Exchange, Inc.
adrule mobile GmbH
Turk Telekom
Content Ignite
YouGov
Converto AG
Zoomd Ltd.
BidTheatre AB
VRTCAL Markets Inc
QUARTER MEDIA GmbH
umlaut communication gmbh
DoubleVerify Inc.​
7Hops.com Inc. (ZergNet)
AdTiming Technology Company Limited
BLIINK SAS
Ad Alliance GmbH
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
PubMatic, Inc
The Kantar Group Limited
Teavaro
VLYBY Digital GmbH
Mindlytix SAS
Oracle Data Cloud - Moat
Cazamba Serviços de Internet Ltda
PubWise, LLLP
Digital Squad
Mobility-Ads GmbH
adnanny.com SLU
Pulse Innovations Limited
InMobi Pte Ltd
Listonic Sp. z o.o.
Playhill Limited
Crowdy News Ltd
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
agof studies
NumberEight Technologies Ltd
GeoProve Limited
DynAdmic
Google Advertising Products
IPONWEB GmbH
Alliance Gravity Data Media
GfK SE
Audiohook Corporation
Improve Digital
adality GmbH
THE LINEA 1 MKT SL
Smaato, Inc.
ADSOCY
admetrics GmbH
Betgenius Ltd
AdColony, Inc.
Pinpoll GmbH
Justtag Sp. z o.o.
LiquidM Technology GmbH
uppr GmbH
Silverbullet Data Services Group
Lupon Media
Global Media Group Services Limited
Eulerian Technologies
Sub2 Technologies Ltd
Opti Digital SAS
MediaMath, Inc.
XAD spoteffects GmbH
The MediaGrid Inc.
Underdog Media LLC
Next Media SRL
XChange by SFBX®
xpln.ai SAS
Smart Analytics SL
TAPTAP Digital SL
BidBerry SRL
Pelmorex Corp.
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
cynapsis interactive GmbH
Brand Advance Ltd
Tredia Solutions SL
Piano Software Inc.
adQuery
Cavai AS & UK
SPEAKOL DMCC
Outbrain UK Ltd
HUAWEI Ads
Insticator, Inc.
Nano Interactive Group Ltd.
MiQ Digital Ltd
United Internet Media GmbH
ArtChaos s.r.o.
Novatiq limited
Vibrant Media Limited
RevX
Artefact Deutschland GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/lekkerindebuurt.nl/annualRequestSummary regarding lekkerindebuurt.nl