Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.lekkerindebuurt.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Lekkerindebuurt.nl

Over ons privacybeleid

Lekkerindebuurt.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lekkerindebuurt.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Lekkerindebuurt.nl wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiceren ter promotie van uw bedrijf op https://www.lekkerindebuurt.nl

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lekkerindebuurt.nl verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Lekkerindebuurt.nl. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Lekkerindebuurt.nl
Postbus 709 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Loes Bruins

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Lekkerindebuurt.nl heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Lekkerindebuurt.nl maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Lekkerindebuurt.nl, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Lekkerindebuurt.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Lekkerindebuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Lekkerindebuurt.nl. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lekkerindebuurt.nl. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Lekkerindebuurt.nl is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Lekkerindebuurt.nl, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Lekkerindebuurt.nl die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Lekkerindebuurt.nl. Lekkerindebuurt.nl heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Lekkerindebuurt.nl.

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

lekkerindebuurt.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
__utmcStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmzStatisticsCollects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.
__utmbStatisticsRegisters a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.
__utmaStatisticsCollects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Audience Network
I.R.V. D.O.O.
PIXIMEDIA SAS
AntVoice
MobileFuse LLC
Seedtag Advertising S.L
BusinessClick
FRVR Limited
Timehop, Inc.
AAX LLC
BYTEDANCE PTE. LTD.
ConnectAd Realtime GmbH
Ingenious Technologies AG
BCOVERY SAS
cynapsis interactive GmbH
ADMAX
Zemanta, Inc.
Kwanko
Traffective GmbH
AdView
Jivox Corporation
DIGITEKA Technologies
Salesforce.com, Inc.
Parrable, Inc.
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
CASTOOLA D.O.O.
AirGrid LTD
Marfeel Solutions, SL (Compass)
DoubleVerify Inc.​
wetter.com GmbH
VLYBY Digital GmbH
Hyper LLC
MEDIAMETRIE
Unruly Group LLC
Knorex
DeepIntent, Inc.
Blue Billywig BV
Bombora Inc.
Allegro.pl
Salestring ApS
Kertil Iberia SL
Triton Digital Canada Inc.
Adevinta Spain S.L.U.
Arcspire Limited
Fandom, Inc.
TargetVideo GmbH
VECTAURY
PubMatic, Inc.
Polar Mobile Group Inc.
Better Ads GmbH
Gamesight Inc
bam! interactive marketing GmbH
AWIN AG
mainADV Srl
Onfocus (Adagio)
Sportradar AG
Pulse Innovations Limited
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
remerge GmbH
advanced store GmbH
B2B Media Group GmbH
GP One GmbH
BLIINK SAS
Strossle International AB
Amobee Inc.
Rezonence Limited
AudienceProject Aps
ADCELL | Firstlead GmbH
Adloox SA
Eyeota Pte Ltd
Apester Ltd
Factor Eleven GmbH
Semasio GmbH
adbility media GmbH
Justtag Sp. z o.o.
TX Group AG
Frameplay Corporation
Project Agora Ltd
Novatiq limited
AdSpirit GmbH
MADVERTISE MEDIA
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Converge-Digital
Adtelligent Inc.
IVO Media Ltd
AdTiming Technology Company Limited
Verve Group Europe GmbH
Habu
PROXISTORE
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Good-Loop Ltd
Adverty AB (publ)
Adlane LTD
Relevant Digital Oy
TV SQUARED LIMITED
Arpeely Ltd.
33Across
GlobalWebIndex
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Wagawin GmbH
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Imonomy
SINGLESPOT SAS
Neodata Group srl
Webgains GmbH
Sayollo Media LTD
DEFINE MEDIA GMBH
Maximus Live LLC
SITU8ED SA
Synkd Ltd.
Blingby LLC
Octaive Ltd.
Channel Pilot Solutions GmbH
Quantcast
lead alliance GmbH
Luna Media Group LLC
Italiaonline S.p.A.
Samba TV UK Limited
Playrcart Limited
Xandr, Inc.
MiQ
Skaze
Location Sciences AI Ltd.
Effiliation / Effinity
WebAds B.V
Pinpoll GmbH
Nexx360
Teavaro
ShareThis, Inc
ADITION technologies GmbH
emetriq GmbH
Adludio Ltd.
Kochava Inc.
Liftoff Mobile, Inc.
crossvertise GmbH
N Technologies Inc.
admetrics GmbH
belboon GmbH
Opti Digital SAS
ARKHEUS
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Ketchup Adv Spa
Cloud Technologies S.A.
Celtra, Inc.
Dentsu Italia SpA
THE LINEA 1 MKT SL
Questpass Sp. z o.o.
Brand Advance Ltd
NETILUM (AFFILAE)
Weborama
Smile Wanted Group
Lifesight Pte. Ltd.
Maiden Marketing Pte Ltd
Kairos Fire
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Nielsen International SA
Mars Inc.
Index Exchange, Inc.
Objective Partners BV
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Kairion GmbH
Wizaly
netzeffekt GmbH
Norstat AS
NextRoll, Inc.
Jaduda GmbH
Alliance Gravity Data Media
Adssets AB
ViewPay
TrueData Solutions, Inc.
TypeA Holdings Ltd
A.Mob
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Kubient Inc.
42 Ads GmbH
Pressboard Media Inc
Accorp Sp. z o.o.
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Lotame Solutions, inc
Smart Traffik
Aniview LTD
Bababam
ADventori SAS
TreSensa Technologies, Inc.
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Reignn Platform Ltd
Audienzz AG
Quality Media Network GmbH
AdTheorent, Inc
MNTN
Pubfinity LLC
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Revcontent, LLC
EMX Digital LLC
mediarithmics SAS
Seeding Alliance GmbH
Adverticum cPlc.
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
LifeStreet Corporation
Bidtellect, Inc
Nubo LTD
HUAWEI Ads
Innovid Inc.
AuDigent
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Hashtag Labs Inc.
IQM CORPORATION
Unacast Inc.
Covatic Ltd
Jellyfish France
Rockerbox, Inc
NEURAL.ONE
dpa-infocom GmbH
Little Big Data sp. z o.o.
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Listonic Sp. z o.o.
Eulerian Technologies
Market Resource Partners LLC
Query Click Limited
Captify Technologies Limited
BidBerry SRL
Persona.ly
Hivestack Inc.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Roku Advertising Services
GeoProve Limited
Powerspace
digitalAudience
Magnite, Inc.
zeotap GmbH
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
ADman Interactive SLU
Ezoic Inc.
Brand Metrics Sweden AB
Hurra Communications GmbH
Netpoint Media GmbH
SpringServe, LLC
Impactify
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Gamoshi Ltd
Ad Alliance GmbH
Adhese
360e-com Sp. z o.o.
adsquare GmbH
Integral Ad Science, Inc.
Comcast International France SAS
Gemius SA
Permutive Limited
Fido S.r.l
Adomik
adrule mobile GmbH
AddApptr GmbH
Converto AG
EXOCLICK, S.L.
Njuice AB
Crowdy News Ltd
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Nano Interactive GmbH
Mirando GmbH & Co KG
MGID Inc.
SPEAKOL DMCC
Online Solution
Hearts and Science München GmbH
Placense Ltd
Epsilon
NetSuccess, s.r.o.
A Million Ads Ltd
Keymantics
AerServ LLC
DynAdmic
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
NEORY GmbH
Signal Digital Inc.
BeOp
Solution coupons
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Showheroes SE
EASY Marketing GmbH
Blis Media Limited
Pexi B.V.
Teemo SA
ID5 Technology Ltd
Hybrid Theory
MyTraffic
Baidu USA
Exit Bee Limited
Adxperience SAS
Click Tech Limited
Media16 ltd
Bounce Commerce GmbH
Airnow Media Ltd
Proxi.cloud sp. z.o.o
Samba TV, Inc.
Sub2 Technologies Ltd
Teroa S.A.
Hubvisor
LiveRamp, Inc.
LinkedIn Ireland Unlimited Company
IPSOS MORI UK LTD
SPORTORITY UK LTD
Global Media Group Services Limited
Sovrn Holdings Inc
Venatus Media Limited
Nativo, Inc.
The Reach Group GmbH
Prebid.org
Opt Out Advertising B.V.
Mobile Professionals BV / Sage+Archer BV
MARKETPERF CORP
SMARTSTREAM.TV GmbH
Mediavine, Inc.
Improve Digital
Clipcentric, Inc.
SheMedia, LLC
Better Banners A/S
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
SpearAd GmbH
152 Media LLC
Unilever Polska sp. z o.o.
Disqus
OpenWeb LTD
Contact Impact GmbH
AcuityAds Inc.
GeoEdge
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Dianomi PLC
Brandcom.inc AS
Taboola Europe Limited
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Ströer SSP GmbH (SSP)
Tangoo S.R.L.
giosg.com Oy
Snigel Web Services Limited
video intelligence AG
ADYOULIKE SA
Mobkoi Ltd
INIS sp. zo.o.
VUUKLE DMCC
Smaato, Inc.
plista GmbH
Beachfront Media LLC
Zeta Global
Resono B.V.
Brave People Ltd.
Ein Rad AB
Publicis Media GmbH
BritePool Inc
Livewrapped AB
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Kiosked Ltd
YieldLift LLC
Pure Local Media GmbH
Magnite, Inc. (Outstream)
INVIDI technologies AB
Next Media SRL
BIDSWITCH GmbH
Lucid Holdings, LLC
Google Advertising Products
PIA Advertising GmbH
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Welect GmbH
Relay42 Netherlands B.V.
Cint AB
BSmartData GmbH
Impact+
glomex GmbH
Cuebiq
Velocity Made Good LLC
Passendo Aps
Browsi
Audiencerate LTD
Tapjoy, Inc.
The Kantar Group Limited
Admo.tv (Clickon)
Glimpse Protocol Limited
UniCredit S.p.A.
Hybrid Adtech GmbH
Sojern, Inc.
Seznam.cz, a.s.
Exactag GmbH
FUNKE Digital GmbH
Audiencevalue Pte Ltd
GroupM UK Limited
Basis Global Technologies, Inc.
Adtriba GmbH
Adserve.zone / Artworx AS
EASYmedia GmbH
uppr GmbH
WAM Group Ltd, t/a Admix
JS Web Production
AudienceRun corp
Telefonica Audiovisual Digital S.L
umlaut communication gmbh
Mediakeys Platform
Bannernow, Inc.
Adsonica
optimise-it GmbH
Unblockia SL
M32 Connect Inc
Ermes
Mobfox US LLC
The MediaGrid Inc.
CIBLECLIC
MUSO TNT LIMITED
Digital East GmbH
Protected Media LTD
PubWise, LLLP
Telefonica de España S.A.U
Sharethrough, Inc
Noster Finance S.L.
Aptivio Inc
Demandbase, Inc.
Caroda s.r.o.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Dentsu London Limited
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Near Pte Ltd
Yahoo EMEA Limited
communicationAds GmbH & Co. KG
InsurAds Technologies SA.
Snapsort Inc., operating as Sortable
Meetrics GmbH
Wunderkind Corporation
Commanders Act
Upwave Inc.
QUARTER MEDIA GmbH
The ADEX GmbH
SMADEX, S.L.U.
Internet BillBoard a.s.
Dynamic 1001 GmbH
Performax.cz, s.r.o.
Smart Adserver
Sirdata
Mobilewalla, Inc.
: Tappx
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
RDandX Group DMCC
twiago GmbH
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Terminus Software Inc.
Mediasmart Mobile S.L.
Konodrac S.L.
Playhill Limited
LeadsRx, Inc.
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Videobyte Inc
Doceree UK Limited
VGI CTV, Inc
Ziff Davis LLC
INBEV BELGIUM SRL
Yieldmo, Inc.
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Adnuntius AS
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Automattic Ads
Goldbach Group AG
Pelmorex Corp.
Unruly Group Ltd
Cavai AS & UK
RTB House S.A.
Yieldlab AG
NEXD
socoto gmbh & co. kg
adnanny.com SLU
Digital Squad
MediaMath, Inc.
ACTV8, Inc.
Ströer SSP GmbH (DSP)
Amnet GmbH
Fiducia DLT Limited
adWMG
Platform161 B.V.
Seenthis AB
KUPONA GmbH
ADFI MEDIA SL
Rebold Marketing & Communication SLU
OnProspects Ltd
TripleLift, Inc.
1plusX AG
BILENDI SA
Vidazoo Ltd
zillian sa
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
OneTag Limited
ArtChaos s.r.o.
BidTheatre AB
INVIBES GROUP
Programatica de publicidad S.L.
ADWAYS SAS
EDGE NPD Sp. z o.o.
On Device Research Limited
3Q nexx GmbH
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Kayzen
audio content & control GmbH
Epom Ltd.
EXADS
ucfunnel Co., Ltd.
Adsolutions BV
Kargo Global Inc.
Natexo Spain
Emerse Sverige AB
Reveal Mobile Inc
Permutive Technologies, Inc.
AUDIOMOB LTD
Bring! Labs AG
Vidstart LTD
Inskin Media LTD
Adobe Advertising Cloud
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Moloco, Inc.
SpotX, Inc
One Planet Only
Publica LLC
ID Ward Ltd
Onnetwork Sp. z o.o.
INNITY
Deutsche Post AG
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Offerista Group GmbH
Go.pl sp. z o.o.
Evorra Ltd
VRTCAL Markets Inc
XChange by SFBX®
vitrado GmbH
PRECISO SRL
CAKE Software, Inc.
Localsensor B.V.
Monet Engine Inc
UberMedia, Inc.
diva-e products
Rakuten Marketing LLC
Bucksense Inc
Publisher First, Inc.
Mobsuccess
eBay Inc
adbalancer Werbeagentur GmbH
SmartyAds Inc.
Dailymotion SA
Sirdata Cookieless
Cluep LLC
ADUX
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
THE NEWCO S.R.L.
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
onlineumfragen.com GmbH
Skimbit Ltd
Connatix Native Exchange Inc.
usemax advertisement (Emego GmbH)
Zoomd Ltd.
PML Innovative Media
Bannerflow AB
Neustar, Inc., a TransUnion company
RevJet
AdQuiver Media SL
Ogury Ltd.
The Procter & Gamble Company
TV Scientific Inc
Mars Media Group
Acxiom
TIMEONE PERFORMANCE
Silverbullet Data Services Group
dataXtrade GmbH
SoundCast
Artefact Deutschland GmbH
Triple13 Ltd
Dataseat Ltd
agof studies
Sqreem Technologies Private Limited
Impact Tech Inc.
Piano Software Inc
Blue Media Services LTDA
Gamned
Beaconspark Ltd
ADARA MEDIA UNLIMITED
GumGum, Inc.
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
TOPBOX Inc.
Simplifi Holdings Inc
Yieldlove GmbH
Adtarget Medya A.S.
Adpone SL
United Internet Media GmbH
Score Media Group GmbH & Co. KG
Threedium
digidip GmbH
QuantumCast digital GmbH
Admixer EU GmbH
Experian Limited
CITISERVI EUROPE, S.L.
Fusio by S4M
Notify
adality GmbH
Brid Video DOO
McCann Discipline LTD
Nielsen Marketing Cloud
Oracle Data Cloud - Moat
HUMAN
SelectMedia International LTD
WhatRocks Inc.
Aarki, Inc.
Targetspot Belgium SPRL
Azerion Holding B.V.
Blue
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
ETARGET SE
Underdog Media LLC
Mindlytix SAS
VIADS ADVERTISING S.L.
Bandsintown Amplified LLC
Arkeero
C WIRE AG
Adkernel LLC
Pixalate, Inc.
travel audience GmbH
Opinary GmbH
Jampp LTD
LoopMe Limited
Next Millennium Media INC
OnAudience Ltd
Arrivalist Co
ADSTOURS SAS
Betgenius Ltd
adhood.com
BEINTOO SPA
Onesoon Limited t/a Adalyser
Truvid Inc.
Teads
LiquidM Technology GmbH
adMarketplace, Inc.
Discover-Tech ltd
Insticator, Inc.
Skoiy
Viznet
Sublime
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Carbon (AI) Limited
Golden Bees
retailAds GmbH & Co. KG
Adelaide Metrics Inc
FeedAd GmbH
Media Square
Viewdeos 2015 LTD
Avantis Video Ltd
Newsroom AI Ltd
MISSENA
ADSOCY
Sonobi, Inc
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Madington
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Evolution Technologies Inc.
Triapodi Ltd.
Axiom Media Connect
BRICKS
Permodo GmbH
ad6media
Hillside (Sports) GP Limited
TAPTAP Digital SL
INFOnline GmbH
Liveintent Inc.
ARMIS SAS
Botman Networks (P) Ltd
OpenX
Smartology Limited
Schober Information Group Deutschland GmbH
Outbrain UK Ltd
Amazon Advertising
TabMo SAS
Vidoomy Media SL
Alphalyr SAS
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
BeeswaxIO Corporation
StackAdapt
Content Ignite
Jetpack Digital LLC
Sonic Odeeo ltd
One Tech Group GmbH
Octave IP Limited
ShinyStat S.p.a.
Mobility-Ads GmbH
Adventure Media
DNA-I.COM
smartclip Europe GmbH
Optomaton UG
GfK SE
ADRENALEAD
SoD ScreenOnDemand GmbH
SunMedia
Flashtalking, Inc.
Marfeel Solutions, SL
Samsung Ads
Avocet Systems Limited
BidMachine Inc.
Crimtan Holdings Limited
iProspect GmbH
Dentsu Denmark A/S
AdDefend GmbH
Anzu Virtual Reality LTD
Roq.ad Inc.
Audience Solutions S.A.
6Sense Insights, Inc.
iPROM
Smartclip Hispania SL
Adnami Aps
GADSME
Rich Audience Technologies SL
Media.net Advertising FZ-LLC
Duration Media, LLC.
Adikteev
InMobi Pte Ltd
Otto (GmbH & Co KG)
Clinch Labs LTD
Justpremium BV
Blockthrough, Inc.
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Widespace AB
Sift Media, Inc
Fyber
Flexoffers.com, LLC
Visarity Technologies GmbH
1000mercis (Numberly)
GeistM Technologies LTD
Kameleoon SAS
TMT Digital Inc
IPONWEB GmbH
ONEcount
Spoods GmbH
Fifty Technology Limited
Delta Projects AB
Extreme Reach, Inc
Telecoming S.A.
Ensighten
Realytics
Cookie Market LTD
Solocal
AdGear Technologies, Inc.
NoBid, Inc.
ZAM Network LLC dba Fanbyte
REMAILME
Quantyoo GmbH & Co. KG
adQuery
Comscore B.V.
Collective Europe Ltd.
Magnite CTV, Inc.
INFINIA MOBILE S.L.
Bigabid Media ltd
Eskimi
AdsWizz Inc.
MindTake Research GmbH
Sizmek by Amazon
Dynata LLC
Tri-table Sp. z o.o.
Oracle Data Cloud
Bertelsmann Data Service GmbH
Between Exchange
DistroScale, Inc.
Seven Technologies S.L.
Ströer Digital Media GmbH
PulsePoint, Inc.
YOC AG
Ve Global UK Limited
The Ozone Project Limited
ShowHeroes SRL
AdColony, Inc.
Bidstack Limited
SublimeSkinz - Adledge
YouGov
Advisible AB
Stream Eye OOD
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
Telefonica Moviles España S.A.U
Clipr
Adform
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
HyperTV Inc.
Readpeak Oy
Realeyes OU
VOLPI IMMOBILIER
OneFootball GmbH
Vibrant Media Limited
Confiant Inc.
Criteo SA
Somplo Ltd
RevX
Radio Net Media Limited
Footballco Media Limited
Appier PTE Ltd
The Trade Desk
NumberEight Technologies Ltd
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/lekkerindebuurt.nl/annualRequestSummary regarding lekkerindebuurt.nl